۱. به یاد داشته باشید یکی از موارد مهم ورق گیر یا گیره ها، نگهداری و انبارداری مناسب و ایمن آنها میباشد .
۲.گیره ها باید جای خشک، خنک و به دور از مواد شیمیایی و اتمسفرهای خورنده نگهداری شوند .
۳.قبل از کار کردن با ورق گیر یا گیره ها کاملا آنها را مورد بررسی قرار دهید تا چنگش و گیرایی لازم را برای انجام کار داشته باشند .
۴.سازه ی مورد نظر که گیره بر روی آن سوار می شود باید تحمل و پایداری لازم را برای نگهداری از گیره را داشته باشد .

۵.پس از پایان کار با گیره ، آن را از روی ستون باز کنید و در جای ایمن بگذارید .

۶.در صورت استفاده از دوگیره ی پشت سرهم برای جابه جایی بار ، از میله ی متعادل ساز استفاده کنید .
۷. تمامی اجزای متحرک گیره ها باید در فصل های مختلف مشخص روغن کاری شود،
مگر اینکه سازنده روش دیگری را بگوید .
۸.گیره ها باید در فصل های مختلف توسط بازرس مجرب از لحاظ موارد ایمنی مورد بازرسی فنی قرار گیرند .
۹.مراقب باشید که بار و گیره لبه های ستون فلزی آسیب وارد نشود .
۱۰.سطح تماس گیره و بار را قبل از بلند کردن از لحاظ وجود هرگونه گریس ، روغن ، رنگ ، یخ و هرگونه آلودگی پاک کنید .
۱۱.هرگز از گیره هایی که ناشناخته اند یا به ایمن بودن آنها مشکوک هستید استفاده نکنید .
۱۲.هرگز پیچها و سایر اتصالاتی را که به گیره وصل می شود را بدون مشورت با سازنده ی آن جابه جا نکنید .
۱۳.هرگز گیره ها را از بالا به پایین نیندازید .

۱۴.هرگز اجازه ندهید گیره ی متصل به بار حرکت پاندولی یا نوسانی داشته باشد .

۱۵.هرگز هنگام استفاده از گیره از حداکثر زاویه ی توصیه شده سازنده برای اسلینگ ها فراتر نروید .