وینچ ها از نظر قابل حمل بودن و غیر قابل حمل بودن هم به دو دسته متفاوت تقسیم می شوند:

وینچ های قابل حمل و وینچ های غیر قابل حمل

 

وینچ های غیر قابل حمل چون اندازه بسیار بزرگی دارند ، باید همیشه در مکان نصب شده خود ثابت باشند و امکان جابجایی آن ‌ها به راحتی میسر نیست.

البته این ثابت ماندن علاوه بر اندازه بزرگ دلایل دیگری نیز دارد ، برای مثال یکی از دلایل این است که جزو ساختار و تجهیزات ثابت چیزی هستند : مانند وینچ هایی که در صنایع دریایی جزو تجهیزات و ساختار ثابت عرشه هستند.