وینچ برقی کوچک

وینچ های برقی کوچک همانطور که اسمش روی آن است ، وینچ های کوچک و جایی حمل می کند ، قیمت این نوع دستگاه با توجه به قطعاتی که داخل هر یک از وینچ های کوچک به کار رفته است تغییر می کند.