ورق گیر عمودی

به آن عمود گیر هم گفته میشود و به منظور حمل و جابه جایی بار به صورت عمودی استفاده میشود.