پولیفت سیم بکسلی یا مخابراتی در سایز 1 ،1/5 و 2 تن