پنل نور طرح آمریکایی متصل به بدنه صافکاری پایه قاپکی تکنو صاف