وینچ برقی تک فاز 20 متر ارتفاع از 100 کیلو تا 1200 کیلو