انبر قری کش تگرگ کش صافکاری استارکلیپس همراه با 24 سری چسبونک