جک پمپی صافکاری ابزاری تخصصی و مناسب برای ترمیم و بازسازی بدنه انواع خودرو هستند. این محصول به منظور اتاق سازی اتومبیل، کشیدن و بالا بردن بدنه و شاسی کشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این محصول دسترسی به سطوح مختلف به راحتی امکان پذیر است.