جرتقیل در واقع قسمتی از یک دستگاه می باشد که برای بلند کردن، پایین گذاشتن و یا جا به نمودن اجسام طراحی و ساخته شده است. در انتخاب یک جرثقیل مناسب برای انجام فعالیت ها، بایستی پاره ای از پارامتر ها همچون حداکثر ارتفاع مورد نیاز، ابعاد بار، وزن و سنگینی بار، توانایی چرخاندن بار، قابلیت تنظیم زاویه و طول بار و … را در نظر گرفت تا از این طریق انتخاب جرثقیل متناسب با نوع کاری باشد که کاربر می خواهد انجام دهد. این نوع از جرتقیل ها قادر اند که اجسامی را تا وزن 2 تن و گاه تا 3 را نیز جا به جا نمایند.